People

VKi

Project Team

 • Annoop Kawarey
 • Deepak Manjani
 • Tejal Dhamal
 • Milind Bahalkar
 • Aditi Bisht

Landscape Architect

 • Prajakta Patankar
 • Priyanka Babar

Civil Engineers

 • Sachin Doshi
 • Akshay Gandhi
 • Pramod Naik
 • Akshay Gandhi
 • Nilesh Katore